تماس با ما
اطلاعات
Button Language English

01 گرادیانت

90
کار سخت
80
تحویل پروژه
70
رضایت مشتریان

02 عریض

90
کار سخت
80
تحویل پروژه
70
رضایت مشتریان

03 نقطه ای

کار سخت
90
تحویل پروژه
80
رضایت مشتریان
70

04 استریپ

کار سخت
90
تحویل پروژه
80
رضایت مشتریان
70

05 مقدار

کار سخت
16
22
تحویل پروژه
18
36
رضایت مشتریان
21
28

06 مربعی

کار سخت
90
تحویل پروژه
80
رضایت مشتریان
70

07 فرانما

کار سخت
90
تحویل پروژه
80
رضایت مشتریان
70

08 درون خطی

کار سخت
90
تحویل پروژه
80
رضایت مشتریان
70

09 کلاسیک

90
کار سخت
80
تحویل پروژه
70
رضایت مشتریان

10 حداقل

90
کار سخت
80
تحویل پروژه
70
رضایت مشتریان

11 روشن

کار سخت
90
تحویل پروژه
80
رضایت مشتریان
70

12 باریک

90
کار سخت
80
تحویل پروژه
70
رضایت مشتریان

13 منحنی

کار سخت

تحویل پروژه

رضایت مشتریان

14 تاریانگل

90
کار سخت
80
تحویل پروژه
70
رضایت مشتریان

15 گرد شده

کار سخت
90
تحویل پروژه
80
رضایت مشتریان
70