حضور در هجدهمین کنگرۀ بین المللی رویان
غرفه شرکت دارو درمان پارمیدا هجدهمین کنگرۀ بین المللی رویان