پروژه تحقیقاتی با مرکز ناباروری بیمارستان طالقانی

پروژه تحقیقاتی با مرکز ناباروری بیمارستان طالقانی كار مشترك تحقيقاتى بين مركز نابارورى بيمارستان طالقانى و شركت دارو درمان پارميدا